Close
No 21, Lambak Kanan Industrial Estate, Jln Berakas, Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam
+673 867 4538 (Hafizzah), +673 863 8829 (Dk Syazana) marketing@sablifood.com.bn
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MELAWAT BOOTH SABLI FOOD DI MAJLIS PAMERAN ILMU 27 NOVEMBER 2018

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH SULTAN DAN YANG DI PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM MELAWAT BOOTH SABLI FOOD DI MAJLIS PAMERAN ILMU 27 NOVEMBER 2018